چهارشنبه 30 مهر 1393
کمينه   
بندر انزلی
 
   نام رسمی واحد قضایی : دادگستری شهرستان بندر انزلی
 تعداد ساختمان : 1- ساختمان دادگستری بندر انزلی
  وضعیت مالکیت : در مالکیت دادگستری می باشد
  آدرس کامل : انزلی – خیابان تکاوران
  شماره تلفن مرکزی : 3 – 4212021 - 0181
  سایر شماره ها : رئیس  - 4212428 – دادستان  - 4213738
  شماره فاکس : رئیس  - 4214027 – دادستان  - 4212024
  رئیس دادگستری : جناب آقای عسگر میرزایی
  دادستان عمومی و انقلاب : جناب آقای صادق ایران عقیده
  تعداد قاضی : 15
  تعداد کارمند : 35 + 5 ( ق )
  جمعیت شهرستان :
  مسافت از مرکز استان : 40 کیلومتر