يکشنبه 04 آبان 1393
کمينه   
لاهیجان
نام رسمی واحد قضایی : دادگستری شهرستان لاهیجان
تعداد ساختمان :  1- ساختمان دادگستری لاهیجان ( قدیم ) 2- ساختمان دادگستری لاهیجان ( جدید ) 3- خانه های سازمانی لاهیجان
وضعیت مالکیت :  1و 2و 3 در مالکیت دادگستری
آدرس کامل : لاهیجان – خیابان امام ( ره ) – روبروی فرمانداری
شماره تلفن مرکزی : 2233828 – 2233930 – 2233126 - 0141
سایر شماره ها : رئیس – 2235525 – دادستان - 2235876
شماره فاکس : رئیس – 2233554 – دادستان - 22310060
رئیس دادگستری : جناب آقای امیر امیرآبادی
دادستان عمومی و انقلاب : جناب آقای مهرداد دارسرائی
تعداد قاضی : 13
تعداد کارمند : 42 + 5
جمعیت شهرستان :
مسافت از مرکز استان : 45 کیلومتر