جمعه 10 بهمن 1393
کمينه   
لاهیجان
نام رسمی واحد قضایی : دادگستری شهرستان لاهیجان
آدرس کامل : لاهیجان – خیابان امام ( ره ) – روبروی فرمانداری
شماره تلفن مرکزی : 3828 – 3930 – 42233126 - 013
رئیس دادگستری : جناب آقای امیر امیرآبادی
دادستان عمومی و انقلاب : جناب آقای مهرداد دارسرائی